Mga Tadhana ng SerbisyoPara gumawa ng isang pang-liga na room, kailangan mong masapatan ang ilang kinakailangan at tanggapin ang mga patakaran na ito:

1. Ang kakayahan na ito ay para LAMANG sa mga taong namamahala ng mga liga ng laro na may mga web-page. Ikaw mismo ang dapat na may-ari ng liga (admin), hindi isang pangkaraniwang miyembro o manlalaro.

2. Ang paggawa ng mga room ay sarili naming pagpapasiya at maaari naming tanggapin o tanggihan ang aumang kahilingan nang walang abiso o paliwanag.

3. Lahat ng kahilingan ay mano-manong tinatanggap p tinatanggihan, kabilang na ang pangalan ng room, logo, url at pagsasalarawan. Ang kahilingan ay itinuturing na isang buo, at kung may makita kami na alinmang bahagi nito na hindi kaaya-aya/ hindi kailangan atbp... tinatanggihan ang kahilingan. Maaari mo naman tanggalin ang kahilingan mong natanggihan at gumawa ng bago, at naitama nang kahilingan.

4. Mayroon dapat link papuntang http://www.gamedesire.com sa nakikitang lugar sa homepage ng liga.

5. Ang may-ari ng liga ay kinakailangan na rehistradong manlalaro ng GameDesire nang hindi bababa sa isakng linggo para paganahin ang opsiyon na ito.

6. Ang taong nagsumite ng kahilingan ang magiging admin ng room.

7. Para makapasok sa seksiyon para sa administrasyon matapos na matanggap ang iyong room, kailangan mong mag-logout at mag-login ulit!

8. Oras na magawa at matanggap, hindi namin ginagarantiyahan ang panghabambuhay na pamamalagi ng room pati na ang hindi namin paggarantiya na ang mga patakaran ng serbisyo ay mananatiling walang pagbabago.

9. Ang mga room na hindi nagagamit ay tatanggalin.