Điều Khoản Dịch VụĐể tạo phòng giải đấu, bạn phải đáp ứng một số yêu cầu và chấp nhận các quy tắc này:

1. Tính năng này CHỈ dành cho những người quản lý các giải đấu trò chơi có trang web. Bạn phải là chủ giải đấu thật sự (quản trị viên), chứ không phải chỉ một thành viên hoặc người chơi bình thường.

2. Việc tạo phòng là sự suy xét độc quyền của chúng tôi và chúng tôi có thể chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu nào mà không cần bất kỳ lời giải thích hoặc thông báo nào.

3. Mọi yêu cầu đều được chấp nhận hoặc từ chối thủ công, gồm cả tên, logo, url và mô tả của phòng. Yêu cầu được coi là một tổng thể, và nếu chúng tôi thấy bất kỳ yếu tố nào trong đây mang tính gây hấn/không mong đợi v.v.. thì yêu cầu đó bị từ chối. Bạn luôn có thể xóa yêu cầu đã từ chối của mình và tạo một yêu cầu mới, đã sửa lại.

4. Phải có một liên kết đến http://www.gamedesire.com trong vùng nhìn thấy được của trang chủ giải đất.

5. Chủ giải đấu phải là người chơi có đăng ký của GameDesire trong ít nhất một tuần để mở tùy chọn này.

6. Người đã nộp yêu cầu sẽ trở thành quản trị viên của phòng đó.

7. Để truy cập vào khu vực quản trị sau khi phòng của bạn được chấp nhận, bạn phải thoát và đăng nhập lại!

8. Một khi đã được tạo và chấp nhận, chúng tôi không bảo đảm phòng đó tồn tại mãi mãi cũng như chúng tôi không bảo đảm rằng dịch vụ đó và các quy tắc của nó sẽ không thay đổi.

9. Các phòng không được sử dụng sẽ bị xóa.