NA_ŻARTY

Afiliado: 09/10/2017
Szu­kam Cię -- a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę.
Puntos530más
Para mantener el nivel: 
Puntos necesarios: 270
Último juego
1000 HD

1000 HD

1000 HD
17 horas hace

Actividad en los juegos

El Millar

El Millar

VictoriasFichas ganadas
1950611,62 mln
1000 HD

1000 HD

VictoriasRatio
13864121,47

Regalos

Regalos: 39

Algo sobre mi

Intereses
https://youtu.be/ZDdn_BHeEFg
Peliculas favoritas
https://youtu.be/mh0dwDLyVXI?list=RDRCMXO9sBIcU
Música favorita
Tyś jest naj­wyż­szą z sił, wszyst­ko ule­ga to­bie,
mi­ło­ści!
Życie jest żą­dzą, a tyś z żądz naj­więk­szą,
prócz sa­mej żą­dzy ży­cia; du­szą du­szy
i ser­cem ser­ca ży­cia tyś jest,
mi­ło­ści!
Je­śli naj­więk­szym szczę­ściem za­po­mnie­nie,
bez­wie­dza i nie­pa­mięć wła­sne­go ist­nie­nia;
toś ty jest szczę­ściem szczę­ścia, ty, co da­jesz
omdle­nie du­szy i omdle­nie zmy­słom
i my­śli kła­dziesz kres upa­ja­ją­cy,
mi­ło­ści!
Je­śli złu­dze­nia są je­dy­nym do­brem,
toś ty naj­więk­szym do­brem, naj­sil­niej­sze
ze wszyst­kich złu­dzeń ty, moc mocy,
pier­wot­na, dzi­ka, nie zna­ją­ca kieł­zań,
świę­ta po­tę­go,
mi­ło­ści!
Je­śli pra­gnie­nia są je­dy­ną ową
po­rę­czą, któ­ra chro­ni
od upad­nię­cia w prze­paść roz­pa­czy i wstrę­tu;
je­śli są je­dy­nym
mo­stem, po któ­rym moż­na iść nad od­męt nudy;
je­śli je­dy­nym są le­kar­stwem, któ­re
bro­ni od cier­pień zwąt­pie­nia i zbrzy­dzeń,
po­gar­dy świa­ta i od sa­mo­wzgar­dy:
to ty, o mat­ko pra­gnień, je­steś ową
po­rę­czą, mo­stem i le­kar­stwem, je­steś
zbaw­czy­nią lu­dzi,
mi­ło­ści!
Czas idzie i zmie­nia­ją się wia­ry,
bó­stwa w proch upa­da­ją jed­ne po dru­gich,
dziś czczo­ne, ju­tro dep­ta­ne,
prze­cho­dzą przed oczy­ma ludz­ko­ści,
by wię­cej nie po­wró­cić:
ty trwasz wie­czy­sta, jak strach, głód i za­wiść,
pier­wot­na, tak jak one,
jak one try­um­fal­na,
nad wszyst­ko wy­nie­sio­na, nie­po­ko­na­na
ni­czym i ni­g­dy, tak jak one,
pier­wot­na, dzi­ka po­tę­go
mi­ło­ści!...Fragment z K.P-Tetmajera.
---------------------------------------------------------------

Wy, któ­rych ser­ca i ra­mio­na krze­pi
w mo­zol­nej wal­ce o idei zwy­cię­stwo,
na któ­re sta­ry świat rzu­ca prze­kleń­stwo:
wia­ra, że bę­dzie po zwy­cię­stwie le­piej,
wia­ra, że wa­sza nie­myl­ną jest dro­ga,
że praw­dzi­we­go Po­zna­li­ście Boga,
wia­ra, że szczę­ście przy­nie­sie­cie w da­rze
no­we­mu świa­tu, co z ruin po­wsta­nie,
wy, co ufa­cie, że dzień się uka­że
do­bra i pięk­na: jak ja wam tej wia­ry
za­zdrosz­czę sil­nej!... Dla mnie te sny zło­te
mó­zgów pło­mien­nych są jako czcze mary...
I co­raz więk­szą w oczach mam ciem­no­tę,
i chciał­bym wie­rzyć, lecz wie­rzyć nie mogę - -
do­kąd iść?... nie wiem - - zgu­bi­łem mą dro­gę...K.P-Tetmajer.
Cosas que me gustan
https://youtu.be/dmJ8G0bvdR8
https://youtu.be/q2wcFDOPJ1M
https://youtu.be/0Dj09l_pN7o

Últimas visitas

Visitas totales: 42245
1 hora hace
1 hora hace
2 horas hace
6 horas hace
7 horas hace
8 horas hace
8 horas hace
8 horas hace
13 horas hace

Muro