1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

359
بازیکن در حال بازی
1٬368٬929
جک پات
43
اتاقها

بینگو 2017

5 (آرا: 762)
در این بازی، تعدادی عدد تصادفی انتخاب میشود و بازیکنان باید آن اعداد را در جدولهای موجود پخش کنند و کسانی که بیشترین شباهت با جدول مورد نظر را ایجاد کرده باشند، برنده خواهند شد.