1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

5
بازیکن در حال بازی
350 +
Players monthly

Game Of Emperors

5 (آرا: 1)
به دنیای قرون وسطی قدم گذاشته و حاکم قدرتمند امپراطوری خود شوید! شهرهایتان را بسازید و توسعه دهید، سلسله خود را قوی کنید، ارتشتان را مهیا کرده و آنها را در نبرد رهبری کنید. برای به دست آوردن یک استراتژی قوی و تسخیر قلمروها با دیگر بازیکنان یک اتحاد تشکیل دهید.

از یک بازی MMORTS عظیم و عمیق همراه با هزاران نفر از بازیکنان فعال لذت ببرید. با گردآوری دوستان قدیمی و یا همراه با دوستان جدید اتحادی شکست ناپذیر تشکیل دهید.