رامی 2009

22 بازیکنان آنلاین
یک به یک، بهترین احتمال برای بردن
22 بازیکنان آنلاین

رامی 2009

5 (آرا: 26)

About

بازی دو نفره ای از نوع رامی که در آن امتیازهای منفی شخصی که ورق در دستش باقی مانده محاسبه خواهد شد.