رامی 2009

39 بازیکنان آنلاین
یک به یک، بهترین احتمال برای بردن
39 بازیکنان آنلاین

رامی 2009

5 (آرا: 21)

About

بازی دو نفره ای از نوع رامی که در آن امتیازهای منفی شخصی که ورق در دستش باقی مانده محاسبه خواهد شد.