1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

5
بازیکن در حال بازی
200 +
Players monthly

تکمیل کلمات

4.5 (آرا: 25)
در این بازی، بازیکن کلمات چسبیده به هم در خانه های زنبوری را که بین 3 تا 12 کاراکتر باشد، حدس زده و در قسمت پایین تایپ کنید.