Mewa

 
ملحق شده: 2012-09-21
Break 100+: 138, 126, 125, 121, 114, 113, 111, 2x 110, 109, 108, 2x 107, 2x 106, 3x 105, 4x 104, 2x 103, 102, 4x 100.
امتیاز147بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 53
High Break
x32 High Break

Getting break of 100 or higher when playing snooker.

امتیاز: 64 ایت بال – نوع دیگر

Go green
Go green

برنده شدن در مسابقات رده بندی ماهانه بیلیارد.

امتیاز: 30 ایت بال – نوع دیگر

Red Hot
Red Hot

برنده شدن در مسابقات بیلیارد S&G

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

Quick Silver
Quick Silver

برنده شدن در مسابقات Pool 9.

امتیاز: 10 ایت بال – نوع دیگر

Maximum Break
Maximum Break

Getting maximum possible break (147) in snooker.

امتیاز: 20 ایت بال – نوع دیگر

Billard Rank Freak
Billard Rank Freak

هنگامی که در عرض یک ماه بازیکن به مقام حداقل 100 در رتبه بندی بازیکنان بیلیارد برسد.

امتیاز: 20 ایت بال – نوع دیگر

Billard Rank Freak
Billard Rank Freak

هنگامی که در عرض یک ماه بازیکن به مقام حداقل 500 در رتبه بندی بازیکنان بیلیارد برسد.

امتیاز: 50 ایت بال – نوع دیگر

Billard Rank Freak
Billard Rank Freak

هنگامی که در عرض یک ماه بازیکن به مقام حداقل 1500 در رتبه بندی بازیکنان بیلیارد برسد.

امتیاز: 200 ایت بال – نوع دیگر

Pool 8 Go-getter
Pool 8 Go-getter

Reaching rating level 6,000 in Pool 8.

امتیاز: 10 ایت بال – نوع دیگر

Pool 8 UK Go-getter
Pool 8 UK Go-getter

Reaching rating level 6,000 in Pool 8 UK.

امتیاز: 10 ایت بال – نوع دیگر

Pool 9 Go-getter
Pool 9 Go-getter

Reaching rating level 6,000 in Pool 9.

امتیاز: 10 ایت بال – نوع دیگر

Snooker Go-getter
Snooker Go-getter

Reaching rating level 6,000 in Snooker.

امتیاز: 10 ایت بال – نوع دیگر

Pool 8 Go-getter
Pool 8 Go-getter

Reaching rating level 7,000 in Pool 8.

امتیاز: 20 ایت بال – نوع دیگر

Pool 8 UK Go-getter
Pool 8 UK Go-getter

Reaching rating level 7,000 in Pool 8 UK.

امتیاز: 20 ایت بال – نوع دیگر

Pool 9 Go-getter
Pool 9 Go-getter

Reaching rating level 7,000 in Pool 9.

امتیاز: 20 ایت بال – نوع دیگر

Snooker Go-getter
Snooker Go-getter

Reaching rating level 7,000 in Snooker.

امتیاز: 20 ایت بال – نوع دیگر