Mewa

 
ملحق شده: 2012-09-21
Break 100+: 138, 126, 125, 121, 114, 113, 111, 2x 110, 109, 108, 2x 107, 2x 106, 3x 105, 4x 104, 2x 103, 102, 4x 100.
امتیاز152بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 48
Pool Live Pro

Pool Live Pro

Pool Live Pro

ژتون برده0
بردها0 (0%)
بازیهای انجام شده0

ایت بال – نوع دیگر

Experience points0
بردها0 (0%)
بازیهای انجام شده0

Blackball Pool

Experience points0
بردها0 (0%)
بازیهای انجام شده0
ایت بال – نوع دیگر

ایت بال – نوع دیگر

ایت بال – نوع دیگر

Pool 8 - big table

رتبه5000.00
بازیهای تمام شده8 (100%)
بازیهای ترک شده0 (0%)
بردها7 (87.5%)
باختها1 (12.5%)
دوره1

Pool 8 - small table

رتبه5306.46
بازیهای تمام شده114 (99.13%)
بازیهای ترک شده1 (0.87%)
بردها77 (67.54%)
باختها37 (32.46%)
دوره8
پوکر 5 کارتی بسته

پوکر 5 کارتی بسته

پوکر 5 کارتی بسته

Snooker - small table

رتبه5197.97
بازیهای تمام شده5982 (99.78%)
بازیهای ترک شده13 (0.22%)
بردها2901 (48.5%)
باختها3081 (51.5%)
دوره-5
بیشترین برک138

Snooker - big table

رتبه5007.46
بازیهای تمام شده6 (100%)
بازیهای ترک شده0 (0%)
بردها3 (50%)
باختها3 (50%)
دوره2
بیشترین برک29

Snooker tournament

رتبه4898.92
بازیهای تمام شده116 (100%)
بازیهای ترک شده0 (0%)
بردها46 (39.66%)
باختها69 (59.48%)
دوره2
بیشترین برک83

Snooker tournament pro

رتبه4970.99
بازیهای تمام شده3 (100%)
بازیهای ترک شده0 (0%)
بردها0 (0%)
باختها3 (100%)
دوره-3
بیشترین برک18
پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

بازیهای تمام شده166
ژتون (برده و باخته)47٬356-
ژتون برده45٬090
ژتون باخته92٬446
تای سیاک

تای سیاک

تای سیاک

Thousand

رتبه4855.55
بازیهای تمام شده76 (100%)
بازیهای ترک شده0 (0%)
بردها40 (52.63%)
باختها36 (47.37%)
دوره3
رامی 500

رامی 500

رامی 500

بازیهای انجام شده3
بردها0 (0%)
ژتون برده0
مرحله2
دوره0