Nawalony1

ملحق شده: 2008-04-05
Pozdrawiam!
امتیاز380بقیه
To keep level: 
Points needed: 420
آخرین بازی
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

80 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 4

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

81 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

82 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

82 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

83 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 3

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

83 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

84 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 10

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

84 روز قبل
Blue Pinata

Blue Pinata

امتیاز: 150

Taking premium place in Birthday Celebration tournament.

85 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

85 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 4

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

85 روز قبل
Blue Pinata

Blue Pinata

امتیاز: 150

Taking premium place in Birthday Celebration tournament.

86 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

86 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

87 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 5

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

97 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

98 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 81

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

98 روز قبل
Purple T-shirt

Purple T-shirt

بازی کردن در تعداد حداقل پنج تورنمنت از پیش تعیین شده. بازیهای فری رول محاسبه نمی شوند.

99 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

99 روز قبل
آس

آس

رسیدن به وضعیت Ace

99 روز قبل
Me, myself and I

Me, myself and I

امتیاز: 20

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

99 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

104 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 247

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

105 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

106 روز قبل
Blue T-shirt

Blue T-shirt

بازی کردن در حداقل 5 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.

106 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 328

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

106 روز قبل
Poker Rank Freak

Poker Rank Freak

هنگامی که در عرض یک ماه بازیکن به مقام حداقل 5000 در رتبه بندی بازیکنان تورنمنت برسد.

107 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

107 روز قبل
Blue T-shirt

Blue T-shirt

بازی کردن در حداقل 5 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.

107 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 126

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

107 روز قبل