Roosevelt123

 
ملحق شده: 2010-10-12
as novas
امتیاز34بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 166
Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

16 روز قبل

امتیاز: 20

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

47 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

47 روز قبل

امتیاز: 20

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

75 روز قبل

Lord
Lord

رسیدن به وضعیت Lord

106 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

106 روز قبل

امتیاز: 20

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال برای 10 سال

115 روز قبل

امتیاز: 1000