Roosevelt123

 
ملحق شده: 2010-10-12
as novas
امتیاز154بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 46
Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

7 روز قبل

امتیاز: 20

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

38 روز قبل

امتیاز: 20

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به 250٬000 برای اولین بار

43 روز قبل

امتیاز: 10

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

68 روز قبل

امتیاز: 20

Coupongo
Coupongo

داشتن حداقل یک کوپن باطل بدون زدن حتی یک شماره، برای اولین بار

134 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو