orgulhosa 2

ملحق شده: 2013-09-06
امتیاز225بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 775
آخرین بازی
بینگو

بینگو

بینگو
16 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

16 روز قبل

امتیاز: 10

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

16 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

17 روز قبل

امتیاز: 3

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

20 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

20 روز قبل

امتیاز: 11

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

36 روز قبل

امتیاز: 2

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

38 روز قبل

امتیاز: 13

Bee Lucky
Bee Lucky

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

38 روز قبل

امتیاز: 2 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

38 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

42 روز قبل

امتیاز: 2

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

43 روز قبل

امتیاز: 5

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

43 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Bingo Master
Bingo Master

بدست آوردن 5000 امتیاز در یک ماه

43 روز قبل

امتیاز: 20 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

44 روز قبل

امتیاز: 7

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

44 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

46 روز قبل

امتیاز: 1

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

47 روز قبل

امتیاز: 5

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

48 روز قبل

امتیاز: 24

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

48 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Stone Combo
Stone Combo

زدن حداقل 11 (یا 7 در بینگو 90) شماره در یک کوپن

48 روز قبل

امتیاز: 10 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

49 روز قبل

امتیاز: 11

Stone Combo
Stone Combo

زدن حداقل 11 (یا 7 در بینگو 90) شماره در یک کوپن

49 روز قبل

امتیاز: 10 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

49 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

50 روز قبل

امتیاز: 20

Iron Combo
Iron Combo

زدن پنج شماره پشت هم در یک بازی در یک خط از کوپن

50 روز قبل

امتیاز: 10 بینگو

Bee Lucky
Bee Lucky

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

50 روز قبل

امتیاز: 2 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

50 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Lord
Lord

رسیدن به وضعیت Lord

51 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

51 روز قبل

امتیاز: 11

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

52 روز قبل

امتیاز: 2

صفحه: 4