poiesh

 
ملحق شده: 2010-07-09
امتیاز101بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 99
آخرین بازی
جک پات

جک پات

جک پات
74 روز قبل

تقلب لهستانی ها

تقلب لهستانی ها
این مثل معجزه هست که یک روز  حتی بخواهی ببازی بازم میبری  وده روز هر تلاشی بکنی حتی نمیتوانی یک دست هم برنده شوی 
واخیرا نیز مشاهده میشود بعضی ساعات اعلام میکنند که تا فلان ساعت امکان دسترسی به بازیها  بخصوص پوکر وجود ندارد 
معجزه اصلی این سایت زمانی بیشتر دیده میشود که به هر حال بهترین کارتها مال لهستانیها هست وهمیشه این لهستانیها هستند که برنده 
نهایی هستند .پارتی بازی خوبه داشتن هوای هموطن هم کار بدی نیست ولی در قمار همه اینها تقلب محسوب میشود ولهستانیهای کمونیست 
هنوز هم ذات تقلبی خود را فراموش نمیکنند وبه اعتماد بازیکنان سایر کشورها خیانت میکنند . اگه این اتفاق برای شما نیفتاده قبول نفرمائید 
که چرا یک روز از صبح تا شب برنده هستی ده روز دیگر حتی یک دست هم نمیبری این نمیتواند یک اتفاق باشد ویا کلک وحقه یک بازیکن 
باعث شرمندگی هست که یک سایت مدعی انترناشیونالیسم خود دست به اعمال ناسیونالیستی کثیف بزند