tol1

ملحق شده: 2010-06-29
1
امتیاز1٬449بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 1٬551
آخرین بازی
Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

14 ساعت قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

10 روز قبل

امتیاز: 1

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

10 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Bright medal
Bright medal

بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

11 روز قبل

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

11 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

13 روز قبل

امتیاز: 2

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

13 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

14 روز قبل

امتیاز: 1

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

14 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

21 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

22 روز قبل

امتیاز: 3

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

22 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Bright medal
Bright medal

بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

23 روز قبل

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

23 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

25 روز قبل

امتیاز: 2

Bright medal
Bright medal

بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

25 روز قبل

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

25 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Lord
Lord

رسیدن به وضعیت Lord

26 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

26 روز قبل

امتیاز: 17

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

37 روز قبل

امتیاز: 13

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

37 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

38 روز قبل

امتیاز: 8

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

38 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

39 روز قبل

امتیاز: 16

Bright medal
Bright medal

بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

39 روز قبل

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

39 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

40 روز قبل

امتیاز: 2

Bright medal
Bright medal

بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

40 روز قبل

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

40 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Maniac
Tourney Maniac

بازی در 50 تورنمنت در یک ماه. بدون احتساب فری رول و دو نفره ها

40 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

صفحه: 4