tomazino

 
ملحق شده: 2007-08-23
masakra
امتیاز135بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 65
آخرین بازی
Pool Live Pro

Pool Live Pro

Pool Live Pro
2 روز قبل
Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

26 روز قبل

امتیاز: 20

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

56 روز قبل

امتیاز: 20

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

87 روز قبل

امتیاز: 20

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

118 روز قبل

امتیاز: 20

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

148 روز قبل

امتیاز: 20

8-Ball: Pool Pro
8-Ball: Pool Pro

Play 10000 games

171 روز قبل

امتیاز: 25 ایت بال – نوع دیگر

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

179 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

179 روز قبل

امتیاز: 20