xmilucha

ملحق شده: 2017-03-20
It's not about the destination.. it's about the journey ♡
امتیاز455بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 545
Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

8 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

8 روز قبل

امتیاز: 8

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

29 روز قبل

امتیاز: 2

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

30 روز قبل

امتیاز: 1

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

32 روز قبل

امتیاز: 5

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

33 روز قبل

امتیاز: 1

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

34 روز قبل

امتیاز: 1

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

35 روز قبل

امتیاز: 20

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

35 روز قبل

امتیاز: 2

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

36 روز قبل

امتیاز: 20

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

36 روز قبل

امتیاز: 20

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

36 روز قبل

امتیاز: 13

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

37 روز قبل

امتیاز: 20

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

37 روز قبل

امتیاز: 20

Big Pot
Big Pot

اولین برد بیش از یک میلیون ژتون

37 روز قبل

امتیاز: 20 پوکر تگزاس هولدم

Unbreakable
Unbreakable

ده بار برنده شدن با دو آس در دست. (بدون باخت)

37 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

37 روز قبل

امتیاز: 16

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

38 روز قبل

امتیاز: 20

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

38 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

38 روز قبل

امتیاز: 8

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

39 روز قبل

امتیاز: 22

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

40 روز قبل

امتیاز: 20

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

40 روز قبل

امتیاز: 20

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

40 روز قبل

امتیاز: 20

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

40 روز قبل

امتیاز: 20

Golden Skull of Mal
Golden Skull of Mal

Premium place in Halloween Tournament.

40 روز قبل

امتیاز: 70

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

40 روز قبل

امتیاز: 1

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

41 روز قبل

امتیاز: 14

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

42 روز قبل

امتیاز: 20

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به یک میلیون برای اولین بار

42 روز قبل

امتیاز: 20

صفحه: 2