1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

182
بازیکن در حال بازی
920٬016
بازیهای انجام شده
15٬500 +
Players monthly

جک پات 2017

5 (آرا: 28)
بازی دو نفره ای از نوع رامی که در آن امتیازهای منفی شخصی که ورق در دستش باقی مانده محاسبه خواهد شد.