marylka4242

 
Joined: 2012-12-24
2021 r
Points99More
Next level: 
Points needed: 101
Last game
Mahjong

Mahjong

Mahjong
41 days ago

informacja do GD i pana Dawida

2018-04-04       

Art.2 traktat i unii Europejskiej
Unia  jak opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.


 Skoro GD zdecydowało prowadzić działalność gospodarcza to równiez podlega tak jak wszysycy obowiązującemu prawu . Wszyscy gracze musza byc traktowani na równi z godnością i wolnością słowa 
art 31 obowiązującej konstytucji

. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Jeżeli GD chce funkcjonować w przestrzeni publicznej to musicie zastosować się do tych praw w innym przypadku je łamiecie .
Nieuzasadnione blokowanie blogów jest naruszeniem prawa