NA_ŻARTY

 
Присоединился: 09.10.2017
Szu­kam Cię -- a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę.
Новый уровень: 
очков нужно: 136
Последняя игра
1000

1000

1000
2 дня назад

Активность в играх

1000

1000

ВыигрышиВыигранные жетоны
1289217,18 млн
Pool Live Pro

Pool Live Pro

ВыигрышиИгр сыграно
4791002
Тысяча HD

Тысяча HD

ВыигрышиРейтинг
14974,55

Подарки

Подарки: 25

Кое-что обо мне

Интересы
https://youtu.be/d9HqVXGRJL0?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA,
Что я люблю
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,


Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi PANA o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...

https://youtu.be/iSl1kmQMG2E
https://youtu.be/nKuuSvVTXRA

------------------------------------------------------------------------
Spo­koj­ność sen­na i mil­cze­nie
w srebr­nej me­lo­dii księ­ży­co­wej
na nie­skoń­czo­ne szły prze­strze­nie,
ci­che na wzgó­rzach snu­jąc cie­nie
i za­ta­pia­jąc się w pa­ro­wy.

Wy­so­ko kę­dyś po gór zbo­czy
księ­życ zło­ci­ste słał mgła­wi­ce
pły­nąc w otę­czy mgieł prze­zro­czej
i po od­le­głej mórz roz­to­czy
wiódł tę­sk­ne, lśnią­ce swe źre­ni­ce.

Świat w noc­nym chy­lił się omdle­niu
w za­du­my sen­nej głu­che to­nie
i tyl­ko kwia­ty w zwiew­nym tchnie­niu
błysz­czą­cym w nie­ba za­my­śle­niu
da­le­kim gwiaz­dom sła­ły wo­nie.

I była ci­sza i pust­ko­wie
do­ko­ła gro­bu w ścia­nie skal­nej;
po­snę­li twar­dym snem stró­żo­wie,
wziąw­szy swe tar­cze za wez­gło­wie,
z grot dzi­ry­tów błysz­czał stal­ny.

Wtem wie­ko z gła­zu wstecz opa­dło
i na księ­ży­ca świa­tło bia­łe
z twa­rzą śmier­tel­nie wy­szedł zbla­dłą
Chry­stus owi­ty w prze­ście­ra­dło
i o gro­bo­wą wsparł się ska­łę.

I jak­by od­cho­dzi­ły owe
moce, co Go zbu­dzi­ły w gro­bie,
po­chy­lił z wol­na na pierś gło­wę
i siadł na wie­ko gro­bow­co­we,
czo­ło swe kry­jąc w dło­nie obie.

Na jego bar­ki i na wło­sy
pa­da­ła ja­sność zło­tą smu­gą
i kil­ka kro­pel świetl­nej rosy
rzu­ca­ły nań na­skal­ne wrzo­sy...
sie­dział i pa­trzał w pust­kę dłu­go.

Na ciem­nym nie­bie gwiaz­dy zbla­dły
a skraj się wscho­du już za­bie­la,
On jesz­cze sie­dział w sen za­pa­dły - -
i na zro­szo­ną zie­mię pa­dły
dwie gorz­kie łzy Od­ku­pi­cie­la...K.P-Tetmajer."Zmartwychwstały"
https://youtu.be/ZbIBygzOMEQ
https://youtu.be/FrP9c1gnmHc?list=LL

Новые визиты

Общие визиты: 20991
1 час назад
2 часов назад
3 дня назад
3 дня назад
3 дня назад
3 дня назад
3 дня назад
3 дня назад
3 дня назад

Стена