3-5-8 (Sergeant Major)

53 online
Sbírejte body a zdvihy – 3, 5 nebo 8!
53 online
Hrát

Jak hrát 3-5-8 (Sergeant Major) - pravidla hry

3-5-8 (Sergeant Major) je návyková karetní hra s mnoha variantami pravidel. Je oblíbená po celém světě, především v Evropě, na Středním východě a v Indii. Údajně se jedná o populární zábavu členů britského královského letectva.

Hra je určena pro 3 lidi. Používá se balíček 52 karet od dvojky po eso. Hlavním cílem je nashromáždit získáváním zdvihů co nejvyšší skóre. V každém kole by hráči měli sebrat 3, 5 nebo 8 zdvihů (odsud pochází název hry 3-5-8). Pokud nemají na konci kola minimální požadovaný počet zdvihů, přijdou o body. Nasbírají-li jich ovšem více, než je zapotřebí, body se jim přičtou. Mezi 18 částmi, jež celou hru tvoří, se nacházejí také 3 kola, v nichž je cíl přesně obrácený – hráči se snaží získat zdvihů co nejméně. Analogicky zde platí, že záporné body jsou udíleny těm s vysokým počtem zdvihů a kladné body dostávají hráči, kteří hranici získaných zdvihů nepřekročí. Vítězem se stává hráč, který má po skončení všech 18 kol nejvíce bodů.

Typy her

Hra může mít celkem šest podob:

  • 1 kolo, ve kterém za trumfy slouží (♠)
  • 1 kolo, ve kterém za trumfy slouží (♣)
  • 1 kolo, ve kterém za trumfy slouží (♥)
  • 1 kolo, ve kterém za trumfy slouží (♦)

V těchto kolech rozhoduje o trumfech rozehrávač, všichni hráči se snaží získat co nejvíce zdvihů.

  • NT (bez trumfů) – v tomto kole nejsou vybrány žádné trumfy a hráči se snaží získat co nejvíce zdvihů.
  • MT (co nejméně zdvihů) – v tomto kole nejsou vybrány žádné trumfy a hráči se snaží získat co nejméně zdvihů.

O tom, jaký typ hry bude probíhat, rozhoduje rozehrávač. Partie se skládá z 18 kol, každý hráč rozdává celkem 6krát. Rozehrávač se nemusí při výběru podoby daného kola držet žádného pořadí a může si vybrat, jak uzná za vhodné. Každou variantu však může během partie zvolit jen jedenkrát.

Hráči

V každém kole je jeden rozdávající, jeden rozehrávač a třetí hráč. Ve všech variantách s výjimkou MT (co nejméně zdvihů) by se měli hráči snažit získat alespoň tolik zdvihů, kolik odpovídá jejich pozici.

  • Rozdávající: 3 zdvihy
  • Třetí hráč: 5 zdvihů
  • Rozehrávač: 8 zdvihů

Pro lepší přehlednost jsou u přezdívek hráčů vždy uváděny počty zdvihů (požadované i získané).

Pouze ve variantě MT je počet požadovaných zdvihů odlišný – přesně obráceně než u ostatních herních kol. Rozehrávač tedy musí získat maximálně 3 zdvihy, třetí hráč 5 zdvihů a rozdávající až 8 zdvihů.

Začátek hry

Po určení rozdávajícího dostane každý hráč 16 karet. Čtyři karty jsou zakryté a jedná se o povinnou nabídku pro rozehrávače, jenž se nachází nalevo od rozdávajícího (hra postupuje po směru hodinových ručiček). Podle prvních šesti rozdaných karet rozehrávač vybere typ hry (jednu ze 4 trumfových her, NT nebo MT). V tuto chvíli může proběhnout výměna karet (viz níže). Rozehrávač odhalí povinnou nabídku, odloží čtyři přebytečné karty na stůl a zahájí hru.

Průběh hry

Hlavním cílem hráčů je vynášet karty tak, aby získali potřebný (nebo lepší) počet zdvihů. Musí ctít barvu, avšak nemusí přebíjet. Nemá-li hráč kartu potřebné barvy, musí zdvih přebít trumfem.

Bodování

Po každém herním kole jsou uděleny body. Pokud hráč získal více zdvihů, než bylo zapotřebí, dostává kladné body. Jestliže požadované úrovně nedosáhl, připisují se mu body záporné.

Počet kladných i záporných bodů odpovídá rozdílu mezi požadovaným a dosaženým počtem zdvihů. Získal-li například rozehrávač 9 zdvihů, připíše si jeden kladný bod; pokud jich má jen 7, jeden bod se mu odečte. V režimu MT funguje vše obráceně – každý zdvih nad požadovanou úroveň znamená stržení jednoho bodu a každý zdvih pod tuto hranici má hodnotu jednoho bodu kladného.

Součet všech bodů, které hráči v daném kole získají, je vždy 0.

Výměna karet

Během herního kola je možné provést výměnu karet. Výměna karet je povolena jen za určitých podmínek a pouze v režimech s trumfy (v NT a MT je výměna zakázána). Výměna je extra odměna (nebo trest) za body z předchozího kola. Hráč (hráči) s kladnými body si může vyměnit karty s hráčem (hráči), který měl body záporné. Hráč, který výměnu začíná, dá měněné karty soupeři, jenž v minulém kole zaznamenal bodovou ztrátu. Ten je povinen místo nich vrátit nejvyšší karty dané barvy. Pokud žádnou vyšší nemá, vrátí ty původní. Toto pravidlo nelze uplatnit na trumfy. Počet měněných karet se vždy rovná počtu získaných kladných bodů. Tato výměna může proběhnout mezi dvěma i třemi hráči.

K výměně karet mezi třemi hráči může dojít, pokud v předchozím kole zaznamenali bodový zisk nebo ztrátu všichni hráči. Jestliže měl jeden hráč kladné body a dvěma se body odečetly, vymění si první hráč karty s oběma ostatními. Pokud měli kladné body dva hráči, vymění si oba své karty s hráčem, kterému se skóre snížilo. První je na řadě vždycky ten hráč, který musí v aktuálním kole získat vyšší počet zdvihů.

K výměně karet mezi dvěma hráči může dojít, pokud v předchozím kole jeden z hráčů nezískal ani kladné, ani záporné body (jinak řečeno, jeden z hráčů shromáždil přesně tolik zdvihů, kolik měl za úkol). Do výměny se tak zapojí pouze dva hráči u stolu. Výměnu iniciuje ten z nich, který si v minulém kole připsal kladné body.

Konec hry

Po dokončení 18 kol se hráč s nejvyšším celkovým počtem bodů stává vítězem.