davod12

Joined: 2011-05-11
زندگی عشقی پر مخاطره است، گاه باید قمارش کرد........
Points4More
To keep level: 
Points needed: 196
Last game
Backgammon

Backgammon

Backgammon
4 days ago

همه با هم همصدا ما امسال آجیل نمیخریم!!!

2013-02-16       
مـــــــــــــا امســــــــــــال آجیــــــــــــــل نمی خریـــــــــــــــــم

 

وقتی پسته میشه کیلویی 60هزار تومان اون هم تازه بهمن ماه،

یعنی باید مقدار زیادی از هزینه ی سال جدیدمون رو توی گرونی بابت خرید آجیل پرداخت کنیم


خواهشا برای در معذوریت قرار نگرفتن اکثر مردم که با توجه به گرونیها

در وضعیت خوبی قرار ندارند شما هم با ما هم صدا شوید!!!