پوکر اوماها

275 بازیکنان آنلاین
چهار کارت هم ارزش
275 بازیکنان آنلاین

پوکر اوماها

4.5 (آرا: 394)

About

در این نوع پوکر، بازیکن باید با استفاده از 2 عدد از 4 عدد ورق موجود در دست خود و 3 ورق روی میز، بهترین ترکیب را به دست آورد.

Play Poker
like never before

Make the best 5 card hand using 2 of your 4 hole cards and 3 of the 5 community cards.

New strategies
and possibilities

More cards means better hands and more complex strategy. There’s a reason why many players find Omaha more satisfying than Hold’em.

True
multiplayer

Challenge your friends or play with thousands of opponents from all over the world.

Fun, informative and addicting

A great way to learn this complex and interesting game.


روش بازی پوکر اوماها

  • برای شروع باید تعداد ژتونها را مشخص کنید.
  • کلیک کنید."Fold" و اگر نمی خواهید این دست از بازی را ادامه دهید، روی "Check" اگر هم میخواهید در بازی بمانید و نیازی به بالا بردن شرط نمی بینید، روی "Call"اگر می خواهید در بازی بمانید و شرط را قبول کنید، روی
  • اگر بخواهید میزان شرط را بالا ببرید، بسته به موقعیت بازی، روی Bet یا Raise کلیک کنید.
  • مجموعه ژتونهای شرط بندی شده (Pot) در مرکز میز نمایش داده میشود.