پوکر اوماها

235 بازیکنان آنلاین
چهار کارت هم ارزش
235 بازیکنان آنلاین

پوکر اوماها

4.5 (آرا: 362)

About

در این نوع پوکر، بازیکن باید با استفاده از 2 عدد از 4 عدد ورق موجود در دست خود و 3 ورق روی میز، بهترین ترکیب را به دست آورد.

Play Poker
like never before

Make the best 5 card hand using 2 of your 4 hole cards and 3 of the 5 community cards.

New strategies
and possibilities

More cards means better hands and more complex strategy. There’s a reason why many players find Omaha more satisfying than Hold’em.

True
multiplayer

Challenge your friends or play with thousands of opponents from all over the world.

Fun, informative and addicting

A great way to learn this complex and interesting game.


روش بازی پوکر اوماها

  • برای شروع، باید مقدار ژتون مورد نظر برای بازی را انتخاب کنید، بعدا در طی بازی میتوانید مقدار بیشتری وارد موجود خود نمایید.
  • اگر میخواهید فولد کنید، روی "ریختن" ، برای چک دادن روی "چک" و برای کال کردن شرط و باقی ماندن در بازی روی "قبول" کلیک کنید.
  • اگر میخواهید شرط جدیدی بگذارید و یا شرط فعلی را افزایش دهید باید از دکمه افزایش استفاده کنید
  • ژتونهای شرط بندی شده در مرکز پایین میز کنار هم قرار میگیرند