ملاقات با دیگران بازیکن »

 •  

  orlandão و Laura Zabala2 با هم دوستان دوطرفه شدند.

 •  

  Cismadinha و R27 با هم دوستان دوطرفه شدند.

دریافت افتخارات افتخارات »

 •  

  mae60 امتیاز Bingo Factory را کسب کرد.

  بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت


 •  

  Susan Bryant1@fb امتیاز Stairway to the top را کسب کرد.

  Reaching 30,000 points in Mahjong multiplayer game (minimum 5 players) for the first time.


هیجان واقعی را احساس کنید فروشگاه هدیه »

پیشرفته »

پروفایلهای جدید