هدیه ها

اگر از هدیه دادن به دیگران لذت می برید، این فروشگاه برای شما ساخته شده است!

در اینحا می توانید با استفاده از امتیازات هدیه برای خود و دیگران هدایای جذاب خریده و ارسال کنید. شما حتی می توانید تصمیم بگیرید که این هدیه ها با نام ارسال کننده نمایش داده شوند و یا نام شما نمایش داده نشود!

برای این که مستقیما برای یک بازیکن هدیه ای بخرید، میتوانید وارد پروفایل او شده و از قسمت هدیه ها برای او اقدام به خرید کنید.

50 امتیاز هدیه دارید

24 امتیاز هدیه دارید

56 امتیاز هدیه دارید

28 امتیاز هدیه دارید

52 امتیاز هدیه دارید

26 امتیاز هدیه دارید

150 امتیاز هدیه دارید

85 امتیاز هدیه دارید

74 امتیاز هدیه دارید

54 امتیاز هدیه دارید

46 امتیاز هدیه دارید

46 امتیاز هدیه دارید

66 امتیاز هدیه دارید

144 امتیاز هدیه دارید

34 امتیاز هدیه دارید

صفحه: 10

پروفایلهای جدید