هدیه ها

اگر از هدیه دادن به دیگران لذت می برید، این فروشگاه برای شما ساخته شده است!

در اینحا می توانید با استفاده از امتیازات هدیه برای خود و دیگران هدایای جذاب خریده و ارسال کنید. شما حتی می توانید تصمیم بگیرید که این هدیه ها با نام ارسال کننده نمایش داده شوند و یا نام شما نمایش داده نشود!

برای این که مستقیما برای یک بازیکن هدیه ای بخرید، میتوانید وارد پروفایل او شده و از قسمت هدیه ها برای او اقدام به خرید کنید.

44 امتیاز هدیه دارید

55 امتیاز هدیه دارید

1000 امتیاز هدیه دارید

500 امتیاز هدیه دارید

250 امتیاز هدیه دارید

35 امتیاز هدیه دارید

34 امتیاز هدیه دارید

33 امتیاز هدیه دارید

32 امتیاز هدیه دارید

32 امتیاز هدیه دارید

35 امتیاز هدیه دارید

40 امتیاز هدیه دارید

45 امتیاز هدیه دارید

42 امتیاز هدیه دارید

45 امتیاز هدیه دارید

صفحه: 20

پروفایلهای جدید