هدیه ها

اگر از هدیه دادن به دیگران لذت می برید، این فروشگاه برای شما ساخته شده است!

در اینحا می توانید با استفاده از امتیازات هدیه برای خود و دیگران هدایای جذاب خریده و ارسال کنید. شما حتی می توانید تصمیم بگیرید که این هدیه ها با نام ارسال کننده نمایش داده شوند و یا نام شما نمایش داده نشود!

برای این که مستقیما برای یک بازیکن هدیه ای بخرید، میتوانید وارد پروفایل او شده و از قسمت هدیه ها برای او اقدام به خرید کنید.

10 امتیاز هدیه دارید

10 امتیاز هدیه دارید

65 امتیاز هدیه دارید

57 امتیاز هدیه دارید

60 امتیاز هدیه دارید

3000 امتیاز هدیه دارید

2000 امتیاز هدیه دارید

1000 امتیاز هدیه دارید

10 امتیاز هدیه دارید

3000 امتیاز هدیه دارید

2000 امتیاز هدیه دارید

1000 امتیاز هدیه دارید

10 امتیاز هدیه دارید

45 امتیاز هدیه دارید

45 امتیاز هدیه دارید