mehran180

ملحق شده: 2008-12-16
دل که رنجید از کسی , خرسند کردن مشکل است . شیشه یشکسته را پیوند کردن مشکل است . حرف ناهموار را هموار کردن مشکلتر است .
امتیاز26بقیه
To keep level: 
Points needed: 174
آخرین بازی

هدیه ها

تعداد هدیه ها: 958

تصاویر

آلبومهای دیگر: دوستان

آخرین بازدید از پروفایل

مشاهدات پروفایل: 24865
8 روز قبل
8 روز قبل
32 روز قبل
35 روز قبل
43 روز قبل
45 روز قبل
45 روز قبل
49 روز قبل
60 روز قبل

دیوار