1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

155
بازیکن در حال بازی
4٬000 +
Players monthly

تای سیاک

4.5 (آرا: 107)
یک بازی با ورق برای 2 تا 4 بازیکن. کسی که 1000 امتیاز به دست آورد برنده خواهد بود.