بازی با ورق

پوکر تگزاس هولدم: جستجوی میز

جایزه میتواند مال شما باشد! بازی کنید تا برنده شوید!

پوکر اوماها: جستجوی میز

چهار کارت هم ارزش

تای سیاک: جستجوی میز

اولین نفری باشید که 1000 امتیاز میگیرد تا بتوانید پیروزی خود را اعلام کنید!

رامی HD: جستجوی میز

یک به یک، بهترین احتمال برای بردن

رامی با دو دسته کارت 2009.: جستجوی میز

به هدف بازی رسیده و پیروزی خود را اعلام کنید!

Canasta: جستجوی میز

Play with others and complete canasta first!

Canasta

58
Buraco Fechado STBL: جستجوی میز

Buraco Fechado STBL – feel the latin spirit!

3-5-8 (Sergeant Major): جستجوی میز

Collect points and tricks – 3, 5 or 8!

رامی 500: جستجوی میز

یک به یک، بهترین احتمال برای بردن

رامی با دو دسته کارت.: جستجوی میز

به هدف بازی رسیده و پیروزی خود را اعلام کنید!

تای سیاک: جستجوی میز

اولین نفری باشید که 1000 امتیاز میگیرد تا بتوانید پیروزی خود را اعلام کنید!

Okey: جستجوی میز

Compete against 3 opponents. Arrange your tiles to Win!

Blackjack: جستجوی میز

با زدن 21 امتیاز، قهرمان بلک جک شوید!

پوکر 5 کارتی بسته : جستجوی میز

یک بازی پوکر دوستانه تر، بازی برای سرگرمی!