بازی روی صفحه

بینگو 2017: جستجوی میز

آیا سریع العمل و تیز هستید؟ بینگو بازی کنید، همان دبرنای خودمان!

بینگو: جستجوی میز

آیا سریع العمل و تیز هستید؟ بینگو بازی کنید، همان دبرنای خودمان!

ماجونگ: جستجوی میز

شما چقدر حرفه ای هستید؟ آن را به دوستانتان نمایش بدهید!

تاس بازی: جستجوی میز

Feeling lucky? Let the dice decide…

NEW Mahjong Gate: جستجوی میز

شما چقدر حرفه ای هستید؟ آن را به دوستانتان نمایش بدهید!

Dominoes: جستجوی میز

Become a master of tiles and suits!

Last Temple: جستجوی میز

Match, collect, win!

تخته نرد: جستجوی میز

Bring your pieces home to best your opponent!