تخته نرد

12 بازیکنان آنلاین
Bring your pieces home to best your opponent!
12 بازیکنان آنلاین

تخته نرد

4.5 (آرا: 189)

About

تخته نرد کاملا متداول در ایران و جهان

روش بازی تخته نرد

  • این بازی توسط دو نفر بازی میشود. هر بازیکن 15 مهره قرمز یا سیاه دارد و هر بازیکن باید سعی کند زودتر مهره های خود را به منطقه خود برده و از بازی خارج کند.
  • با کلیک روی تخته، تاس ریخته خواهد شد و باید مهره های خود را بر طبق اعداد تاس حرکت دهید. جهت حرکت مهره های قرمز از خانه 1 به 24 است و جهت حرکت مهره های سفید از خانه 24 به خانه 1 است. مهره هایی که تنها در یک خانه باشند میتوانند توسط مهره های حرف زده شوند و به وسط تخته منتقل شوند تا در دورهای بعد دوباره به بازی راه پیدا کنند.
  • بازیکنی که مهره زده شده داشته باشد، نمیتواند تا زمانی که مهره زده را به داخل تخته در منطقه حرف بیاورد، به بازی ادامه دهد.
  • پس از آنکه بازیکن بتواند همه مهره های خود را در منطقه خودش جمع کند، میتواند شروع به خارج کردن مهره ها نماید. کسی که زودتر بتواند تمام مهره ها را خارج کند، برنده است.