رامی HD

12 بازیکنان آنلاین
یک به یک، بهترین احتمال برای بردن
12 بازیکنان آنلاین

رامی HD

5 (آرا: 27)

About

بازی دو نفره ای از نوع رامی که در آن امتیازهای منفی شخصی که ورق در دستش باقی مانده محاسبه خواهد شد.