تای سیاک

16 بازیکنان آنلاین
اولین نفری باشید که 1000 امتیاز میگیرد تا بتوانید پیروزی خود را اعلام کنید!
16 بازیکنان آنلاین

تای سیاک

4.5 (آرا: 408)

About

یک بازی با ورق برای 2 تا 3 بازیکن. کسی که 1000 امتیاز به دست آورد برنده خواهد بود.

Get 1000 points

Bid wisely and get 1000 points as soon as possible.

Show your math skills

Calculate values of cards and plan the current deal.

Meld marriages

Get pairs of Queen & King and meld them to get bonus points.

That's the spirit

Feel the adrenaline of great Eastern European game.