جعبه کلمات

16 بازیکنان آنلاین
کلمات زیادی بلد هستید؟ با بازی با حروف بهترین کلمات را بسازید!
16 بازیکنان آنلاین

جعبه کلمات

5 (آرا: 79)

About

بازی برای 2 تا 4 نفر که با استفاده از حروف موجود باید کلمات بسازند.

روش بازی جعبه کلمات

  • با شروع بازی، شما باید ابتدا میز مورد نظر خود برای بازی را انتخاب کرده و یا خودتان با کلیک روی "create table." یک اتاق جدید ایجاد کنید.
  • پس از انتخاب میز، روی کلید "start game" کلیک کنید یا صبر کنید که مدیر میز این کار را انجام دهد.
  • در هر دور بازی، هر بازیکن باید با کمک حروف موجود در پایین صفحه جدول را کامل کند. هر بازیکن باید از وسط جدول شروع به حل نماید. همچنین هر بازیکن می تواند با استفاده از کلید Pass بازی را به نفر بعد منتقل کند تا شاید حروف مورد نظر او در جدول قرار بگیرند.
  • کلمات میتوانند به صورت افقی یا عمودی ایجاد شوند.
  • پس از قرار دادن حروف مورد نظر، روی کلید "OK." کلیک کنید تا کلمه چک شود. اگر کلمه در فرهنگ لغات ما وجود داشت، امتیاز خواهید گرفت و هرچه طول کلمه ساخته شده بیشتر باشد، امتیاز شما بیشتر خواهد بود.
  • بازیکنی که بتواند حروف بیشتر و کلمات پیچیده تری در جدول جای بدهد، امتیاز بیشتری به دست آورده و برنده خواهد شد.