1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

کلمات به هم ریخته

4.5 (آرا: 15)
در این بازی، بازیکن باید از 7 حرف مختلف تصادفی، تا می تواند کلمات معقول بسازد.