_1978_

وضعیت ارتباط: in a relationship
در جستجوی: تفریح
تاریخ تولد: 1978
ملحق شده: 2014-04-21
امتیاز3٬464بقیه
آخرین بازی
Blackjack

Blackjack

Blackjack

بازیهای تمام شده5 (100%)
بینگو

بینگو

بینگو

بازیهای تمام شده3
ژتون (برده و باخته)1٬500-
ژتون برده0
ژتون باخته1٬500
پوکر 5 کارتی بسته

پوکر 5 کارتی بسته

پوکر 5 کارتی بسته

بازیهای تمام شده504
ژتون (برده و باخته)19٬690-
ژتون برده102٬257
ژتون باخته121٬947
پوکر اوماها

پوکر اوماها

پوکر اوماها

بازیهای تمام شده34
ژتون (برده و باخته)12٬252-
ژتون برده6٬453
ژتون باخته18٬705
پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

بازیهای تمام شده25949
ژتون (برده و باخته)13٫52-میلیون
ژتون برده55٫37میلیون
ژتون باخته68٫89میلیون
تاس بازی

تاس بازی

تاس بازی

Dice

رتبه3813.20
بازیهای تمام شده10561 (99.66%)
بازیهای ترک شده36 (0.34%)
بردها5497 (52.05%)
باختها5064 (47.95%)
دوره1

Dice tournament

رتبه5112.98
بازیهای تمام شده309 (100%)
بازیهای ترک شده0 (0%)
بردها165 (53.4%)
باختها128 (41.42%)
دوره2
تای سیاک

تای سیاک

تای سیاک

Thousand

رتبه3535.35
بازیهای تمام شده2749 (98.78%)
بازیهای ترک شده34 (1.22%)
بردها1441 (52.42%)
باختها1308 (47.58%)
دوره-1

ThousandLeague

رتبه5040.86
بازیهای تمام شده72 (100%)
بازیهای ترک شده0 (0%)
بردها41 (56.94%)
باختها31 (43.06%)
دوره-2
تای سیاک

تای سیاک

تای سیاک

بازیهای انجام شده1
بردها1 (100%)
ژتون برده1٬900
مرحله2
دوره1
ماجونگ

ماجونگ

ماجونگ

بازیهای تمام شده27 (61.36%)
بازیهای ترک شده17 (38.64%)
بهترین نتیجه29623
زمان24:43
مرحله6
Experience points213
ویدئو پوکر

ویدئو پوکر

ویدئو پوکر

بازیهای تمام شده179
ژتون (برده و باخته)1٬250-
ژتون برده5٬590
ژتون باخته6٬840