gimendes35

علاقمند به: women, men
در جستجوی: دوستی, تفریح
Zodiac sign: عقرب
تاریخ تولد: 1970-11-10
ملحق شده: 2015-02-21
Não abuse das pessoas boas, elas perdoam mas quando cansam, vão embora sem olhar para trás.
امتیاز605بقیه
To keep level: 
Points needed: 195
آخرین بازی
بینگو

بینگو

بینگو
24 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

92 روز قبل

امتیاز: 40

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

93 روز قبل

امتیاز: 106

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

93 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

94 روز قبل

امتیاز: 31

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

97 روز قبل

امتیاز: 13

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

99 روز قبل

امتیاز: 25

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

100 روز قبل

امتیاز: 142

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

100 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

101 روز قبل

امتیاز: 7

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

103 روز قبل

امتیاز: 13

Bingo Master
Bingo Master

بدست آوردن 5000 امتیاز در یک ماه

103 روز قبل

امتیاز: 20 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

104 روز قبل

امتیاز: 28

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

104 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

105 روز قبل

امتیاز: 20

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

111 روز قبل

امتیاز: 29

Bee Lucky
Bee Lucky

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

111 روز قبل

امتیاز: 2 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

111 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

112 روز قبل

امتیاز: 132

Bee Lucky
Bee Lucky

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

112 روز قبل

امتیاز: 2 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

112 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

113 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

113 روز قبل

امتیاز: 16

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

113 روز قبل

امتیاز: 127

Perfect match
Perfect match

زدن بینگو وقتی تمام شماره ها با الگو مطابق باشند.

113 روز قبل

امتیاز: 5 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

113 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

114 روز قبل

امتیاز: 8

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

137 روز قبل

امتیاز: 19

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

138 روز قبل

امتیاز: 13

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

141 روز قبل

امتیاز: 36

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

141 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

صفحه: 4