تکمیل کلمات

کلمات پنهان شده را پیدا کنید تا برنده شوید!

تکمیل کلمات

4.5 (آرا: 29)

About

در این بازی، بازیکن کلمات چسبیده به هم در خانه های زنبوری را که بین 3 تا 12 کاراکتر باشد، حدس زده و در قسمت پایین تایپ کنید.

روش بازی تکمیل کلمات

  • روی "شروع بازی" کلیک کنید تا بازی آغاز شود.
  • برای انجام این بازی، باید روی حروف مختلف کنار هم کلیک کنید تا یک کلمه با حداقل 3 کاراکتر بسازید.
  • برای این منظور، روی اولین حرف کلیک کرده و یکی از حروف اطراف آن را به عنوان حرف دوم انتخاب کرده و به همین ترتیب، حروف بعد را انتخاب کنید و در آخر، روی Submit کلیک کنید.
  • اگر کلمه ساخته شده توسط شما در فرهنگ لغات ما موجود بود، امتیاز به دست خواهید آورد. هرچه کلمه ساخته شده طولانیتر باشد، امتیاز بیشتری به شما داده خواهد شد.