Nawalony1

ملحق شده: 2008-04-05
Pozdrawiam!
امتیاز380بقیه
To keep level: 
Points needed: 420
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

104 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 78

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

105 روز قبل
True Blue

True Blue

برنده شدن در مسابقات پوکر Sit&Go (با حداقل خرید ده هزار ژتون ورودی)

105 روز قبل
شاه خریداران

شاه خریداران

Rebuy king شدن در بازیهای از پیش تعیین شده پوکر.

105 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

105 روز قبل
Poker Rank Freak

Poker Rank Freak

هنگامی که در عرض یک ماه بازیکن به مقام حداقل 1000 در رتبه بندی بازیکنان تورنمنت برسد.

105 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 14

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

120 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

120 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

121 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

122 روز قبل
آس

آس

رسیدن به وضعیت Ace

127 روز قبل
Me, myself and I

Me, myself and I

امتیاز: 20

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

127 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 67

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

127 روز قبل
Blue T-shirt

Blue T-shirt

بازی کردن در حداقل 5 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.

127 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

127 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

127 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 37

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

128 روز قبل
Tourney Maniac

Tourney Maniac

بازی در 50 تورنمنت در یک ماه. بدون احتساب فری رول و دو نفره ها

128 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 16

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

136 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

136 روز قبل
Unbreakable

Unbreakable

ده بار برنده شدن با دو آس در دست. (بدون باخت)

136 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 121

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

137 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

137 روز قبل
Blue T-shirt

Blue T-shirt

بازی کردن در حداقل 5 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.

137 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 270

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

138 روز قبل
True Blue

True Blue

برنده شدن در مسابقات پوکر Sit&Go (با حداقل خرید ده هزار ژتون ورودی)

138 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

138 روز قبل
Blue T-shirt

Blue T-shirt

بازی کردن در حداقل 5 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.

138 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 177

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

139 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

139 روز قبل