Sire

ملحق شده: 2017-08-09
امتیاز82٬165بقیه
آخرین بازی

فعالیتهای بازی

پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

بازیهای تمام شدهژتون برده
5157111٫95 میلیارد
Bright T-shirt
Bright T-shirt
Bright T-shirt
Bright T-shirt
Bright medal
پوکر اوماها

پوکر اوماها

بازیهای تمام شدهژتون برده
109075٫90 میلیارد
Bright T-shirt
Bright T-shirt
Bright T-shirt
Bright T-shirt
Bright medal

هدیه ها

تعداد هدیه ها: 1

آخرین بازدید از پروفایل

مشاهدات پروفایل: 4732
4 ساعت قبل
4 ساعت قبل
4 ساعت قبل
4 ساعت قبل
4 ساعت قبل
4 ساعت قبل
4 ساعت قبل
4 ساعت قبل
4 ساعت قبل