1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

253
بازیکن در حال بازی
3٬686٬244
جک پات
43
اتاقها

بینگو 2017

5 (آرا: 762)
در این بازی، تعدادی عدد تصادفی انتخاب میشود و بازیکنان باید آن اعداد را در جدولهای موجود پخش کنند و کسانی که بیشترین شباهت با جدول مورد نظر را ایجاد کرده باشند، برنده خواهند شد.