تخته نرد

3 بازیکنان آنلاین
Bring your pieces home to best your opponent!
3 بازیکنان آنلاین
بازی

روش بازی Backgammon - game rules

گپ زنی

با استفاده از قابلیت چت (گپ) میتوانید با بقیه بازیکنان صحبت کنید. پنجره مربوط به آن در پایین قرار گرفته است.

سانسور

در این سیستم نوعی هوش مصنوعی وجود دارد که کلمات رکیک را به حالت نیمه مشخص تبدیل می کند.

پیغامهای خصوصی

اگر بازیکنی بخواهد فقط برای یک شخص خاص پیغام بفرستد طوری که بقیه متوجه نشوند، میتواند از کاراکتر / و سپس نام کاربری شخص استفاده کند. برای مثال: /Tom, Hi!

دستورات تایپی خاص

به جز گپ زنی معمولی، میتوان از دستورات تایپی نیز در محیط استفاده کرد. در ابتدای این دستورات، کاراکتر # قرار می گیرد. مطابق آنچه که اینجا ارائه شده است:

#get versionنگارش برنامه بازی نصب شده را برمی گرداند. در مواقعی که می خواهید یک پیغام خطا را به ما گزارش کنید، این شماره نگارش را باید اعلام نمایید.
#ignore NICKبا استفاده از این دستور، دیگر مطالب تایپ شده توسط کاربر Nick را نخواهید دید.
#noignore NICKاین دستور، دستور قبل را خنثی می کند.
#warning NICK MSG در مرد یک بازیکن (Nick) اطلاعات خاصی را بصورت جلب توجه کننده ارائه میدهد. این اطلاعات میتواند هنگامی که بازیکن مورد نظر در بازی بنشیند یا هنگامی که کسی با آن بازیکن بازی کند یا موقعی که آن بازیکن کسی را به میز دعوت کند، نمایش داده می شود. این اطلاعات MSG میتواند هر چیزی باشد. برای مثال: This player is very friendly.
#nowarning NICKدستور قبل را خنثی می کند.
#reply NICK TEXTاگر بازیکن Nick یک پیغام خصوصی برای شما بفرستد، متن Text نمایش داده می شود. برای مثال: Nice to hear from you, Tom.
#noreply NICKدستور قبل را خنثی می کند.
#replyall TEXTبرای هر کسی که برای شما پیغام خصوصی بفرستد، متن Text را نمایش می دهد. برای مثال: I will be back in some time because I am eating dinner.
#noreplyallدستور قبل را خنثی می کند.
#warningnoneدستور #warning را برای همه خنثی میکند.
#replynoneدستور #reply را برای همه خنثی می کند.
#ignorenone دستور #ignore را برای همه خنثی می کند.
#showreplyلیست تمام بازیکنانی که می خواهید برایشان reply بفرستید را نمایش می دهد.
#showwarning لیست تمام بازیکنانی که می خواهید برایشان warning بفرستید را نمایش می دهد.
#showignore لیست تمام بازیکنانی که می خواهید برایشان ignore بفرستید را نمایش می دهد.
#tipsنمایش توضیحات در قسمتهای مختلف را ممکن می کند.
#notipsدستور قبلی را خنثی می کند.
#emoticonesبر اساس جدول بالا یک تصویر کوچک ارسال میکند.
#noemoticonesدستور قبلی را خثی میکند.
#defineبه شما اجازه میدهد که یک مجموعه کاراکتر را طوری تعریف کنید که با تایپ آن به طور خودکار تبدیل به تصویر مورد نظر شود. برای مثال: #define :) <19:42:3> یک لبخند ساده را جایگزین :) میکند، این تعریفها ذخیره شده و بعدا در تمام بازیهای دیگر قابل استفاده است.
#undefineیکی از رشته های کاراکتری تعریف شده را حذف می کند. برای مثال: #undefine :)
#undefineallتمام رشته های کاراکتری تعریف شده را حذف می کند.
#showdefinesرشته های کاراکتری تعریف شده را نمایش میدهد.

تصاویر گرافیکی

وقتی یکی ار رشته های کاراکتری مربوط به هر تصویر در محیط چت تایپ شود، تبدیل به تصویر مربوط به آن میشود. در اینجا تعدادی از رشته های کاراکتری پیش فرض و تصویر مربوط به آن نمایش داده شده است.

sequenceemoticonsequenceemoticon
:):|
:(:o
8):D
8(:x
;)[]
;(<V>
=)</V>
=(<vvv>
|)<<>>
|(<smoke>
&)<coffee>
&(<flower>
:/<mail>
8/<beer>
8|<lock>
<bye>

همچنین، این امکان وجود دارد که خودتان تصویر مورد علاقه خود را بسازید. <12:9>. برای این منظور ابتدا از چپ به راست، حالت چشمها، حالت دهان و حالت مو را تعیین کرده و بین هر عدد علامت : را بگذارید. برای مثال: <12:9:2>.

examples:

<12:9>
<12:9:2>

hair eyes mouth
111
222
333
444
555
  66
  77
  88
  99
  1010
  1111
  1212
  1313
  1414
  1515
  1616
  1717
  1818
  1919
  2020
  2121
  2222
  2323
  2424
  2525
  2626
  2727
  2828
  2929
  3030
  3131
  3232
  3333
  3434
  3535
  3636
  3737
  3838
  3939
  4040
  4141
  4242