رامی با دو دسته کارت 2009.

850 بازیکنان آنلاین
به هدف بازی رسیده و پیروزی خود را اعلام کنید!
850 بازیکنان آنلاین
بازی

رتبه

#عکسشناسهکشورکلوپ VIPRGCGAWLS
1Brazil 6359.032846682045801
2Poland6285.04329064206512221
3Zimbabwe 6079.38106257672955
4Tokelau 6002.25177117153
5  5976.163102192163939-3
6Poland 5919.38593415368822413
7  5826.57689164892005
8Poland 5822.16165911071588-1
9Paraguay 5785.06959526668029152
10Brazil 5778.759302735353394535
11Brazil 5737.761808151119689-1
12Brazil5730.931224942775444955
13  5722.9628816817301149-2
14Russia 5717.149192566353-1
15Brazil 5713.55992457841411
16Norway 5697.0162113410211
17Brazil5643.04341010190115093
18Brazil 5641.78247717572-2
19Poland 5641.1341871527141471-2
20Brazil 5605.1378425654292412-1
21Poland 5604.606764417259-1
22Poland 5596.432131171422
23Mexico 5593.19596110326326982
24Iceland 5591.7150833131956
25  5579.712432122044388-1
26  5570.5150513471585
27  5566.553416254865
28Brazil 5566.32132138005212
29  5559.081791172751
30Brazil 5558.443682228140-1