Mewa

 
ملحق شده: 2012-09-21
Break 100+: 138, 126, 125, 121, 114, 113, 2x 110, 109, 108, 2x 107, 2x 106, 3x 105, 3x 104, 103, 102, 4x 100.
امتیاز91بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 109

فعالیتهای بازی

هدیه ها

تعداد هدیه ها: 11

تصاویر

آخرین بازدید از پروفایل

مشاهدات پروفایل: 284
1 روز قبل
5 روز قبل
7 روز قبل
7 روز قبل
8 روز قبل
12 روز قبل
18 روز قبل
31 روز قبل
34 روز قبل

دیوار