بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Tune it up!
Tune it up!

Winning 10,000 coins on free spins.

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Tune it up!
Tune it up!

Winning 25,000 coins on free spins.

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Tune it up!
Tune it up!

Winning 50,000 coins on free spins.

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Spinning master
Spinning master

Reaching level 55

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Reels guru
Reels guru

Reaching level 75

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Indestructible
Indestructible

Reaching level 99

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

It's a Bingo!
It's a Bingo!

Scoring Bingo for the first time in Bingo Slots

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Infallible
Infallible

Finding correctly 5 mice in a row during mini-games.

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Infallible
Infallible

Finding correctly 10 mice in row during mini-games.

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Infallible
Infallible

Finding correctly 25 mice in row during mini-games.

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Infallible
Infallible

Finding correctly 50 mice in row during mini-games.

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

A man or a mouse
A man or a mouse

Starting mini-game more than 25 times

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

A man or a mouse
A man or a mouse

Starting mini-game more than 100 times

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

A man or a mouse
A man or a mouse

Starting mini-game more than 250 times

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

A man or a mouse
A man or a mouse

Starting mini-game more than 1000 times

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Full house cats
Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 10th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Full house cats
Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 50th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Full house cats
Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 250th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Full house cats
Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 1000th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Kittens gifts
Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 25 times

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Kittens gifts
Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 100 times

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Kittens gifts
Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 250 times

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Kittens gifts
Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 1000 times

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Wild mouse ride
Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 25th time

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Wild mouse ride
Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Wild mouse ride
Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 250th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Wild mouse ride
Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 1000th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Spins storm
Spins storm

500,000 spins on Sea Battle

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Multi kill
Multi kill

Killing 250 zombies

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Multi kill
Multi kill

Killing 2500 zombies

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Multi kill
Multi kill

Killing 1000 zombies

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Multi kill
Multi kill

Killing 10,000 zombies

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Zombies gold
Zombies gold

Winning 100,000 coins in minigame

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Zombies gold
Zombies gold

Winning 500,000 coins in minigame

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Zombies gold
Zombies gold

Winning 1,000,000 coins in minigame

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Zombies gold
Zombies gold

Winning 5,000,000 coins in minigame

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

First blood
First blood

50 zombies killed during 24h

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

First blood
First blood

25 zombies killed during 24h

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

First blood
First blood

10 zombies killed during 24h

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Unstoppable
Unstoppable

10 zombie kills in a row

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

First blood
First blood

100 zombies killed during 24h

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Unstoppable
Unstoppable

100 zombie kills in a row

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Unstoppable
Unstoppable

250 zombie kills in a row

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Unstoppable
Unstoppable

500 zombie kills in a row

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Fully loaded
Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Fully loaded
Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 1000th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Free Zombies
Free Zombies

10 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Free Zombies
Free Zombies

25 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Free Zombies
Free Zombies

50 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Fully loaded
Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 2500th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win