بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Free Zombies
Free Zombies

50 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Fully loaded
Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 2500th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Fully loaded
Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 10,000th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Free Zombies
Free Zombies

100 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Navy glory
Navy glory

Winning in mini-game for the 50th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Navy glory
Navy glory

Winning in mini-game for the 5th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Navy glory
Navy glory

Winning in mini-game for the 100th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Navy glory
Navy glory

Winning in mini-game for the 250th time

امتیاز: 50 Golden Reels Casino Slots

Real seawolf
Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 1st time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Real seawolf
Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 10th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Real seawolf
Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 25th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Real seawolf
Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 50th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Terror of the seas
Terror of the seas

Hitting 5 squares, occupied by ships in a row for the 1st time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Terror of the seas
Terror of the seas

Hitting 5 squares, occupied by ships in a row for the 5th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Last Stand
Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 1st time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Last Stand
Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 5th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Last Stand
Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 15th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Last Stand
Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 25th time

امتیاز: 50 Golden Reels Casino Slots

Sea of coins
Sea of coins

Winning more than 100,000 coins in mini-games in total

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Sea of coins
Sea of coins

Winning more than 500,000 coins in mini-games in total

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Sea of coins
Sea of coins

Winning more than 1,000,000 coins in mini-games in total

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Spins storm
Spins storm

50,000 spins on Sea Battle

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Spins storm
Spins storm

10,000 spins on Sea Battle

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Sea of coins
Sea of coins

Winning more than 5,000,000 coins in mini-games in total

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Spins storm
Spins storm

100,000 spins on Sea Battle

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

8-Ball: Icebreaker
8-Ball: Icebreaker

Win for the first time

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Pool Amateur
8-Ball: Pool Amateur

Play 100 games

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Eagle Eye
8-Ball: Eagle Eye

Sink 1000 legal balls

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Combo Strike
8-Ball: Combo Strike

Sink at least 4 legal balls in one shot

امتیاز: 15 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Terminator
8-Ball: Terminator

Sink all balls starting from the break

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Bullseye
8-Ball: Bullseye

Sink the 8 ball on the break

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Magician
8-Ball: Magician

Use 100 Tricks

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Moto Rider
8-Ball: Moto Rider

Win 50 games on Motorbike Hall table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Saloon Patron
8-Ball: Saloon Patron

Win 100 games on Old Town Saloon table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Big City Dandy
8-Ball: Big City Dandy

Win 100 games on Big City Cafe table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Dragon Slayer
8-Ball: Dragon Slayer

Win 100 games on Dragon Gate table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Tropical Rambler
8-Ball: Tropical Rambler

Win 100 games on Tropic Roadhouse table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Proud Gentleman
8-Ball: Proud Gentleman

Win 50 games on Gentlemen's Alliance table

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: His Highness
8-Ball: His Highness

Win 50 games on Royal Club table

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Table Champion
8-Ball: Table Champion

Win 50 games on Pro Society Cue Federation table

امتیاز: 15 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Pool Expert
8-Ball: Pool Expert

Play 1000 games

امتیاز: 10 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Pool Pro
8-Ball: Pool Pro

Play 10000 games

امتیاز: 25 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Hot Streak
8-Ball: Hot Streak

Win 10 games in a row

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Bulldozer
8-Ball: Bulldozer

Win 25 games in a row

امتیاز: 25 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Blitz Adept
8-Ball: Blitz Adept

Play 10 Blitz mode games

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Sniper
8-Ball: Sniper

Sink 100 legal balls

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: National Hero
8-Ball: National Hero

Win 100 games with a national cue

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

Blackball: Icebreaker
Blackball: Icebreaker

Win for the first time

امتیاز: 1 Blackball

Blackball: Pool Amateur
Blackball: Pool Amateur

Play 100 games

امتیاز: 5 Blackball

Blackball: Pool Expert
Blackball: Pool Expert

Play 1000 games

امتیاز: 10 Blackball

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win