بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Fully loaded
Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 10,000th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Free Zombies
Free Zombies

100 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Navy glory
Navy glory

Winning in mini-game for the 50th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Navy glory
Navy glory

Winning in mini-game for the 5th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Navy glory
Navy glory

Winning in mini-game for the 100th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Navy glory
Navy glory

Winning in mini-game for the 250th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Real seawolf
Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 1st time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Real seawolf
Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 10th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Real seawolf
Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 25th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Real seawolf
Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 50th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Terror of the seas
Terror of the seas

Hitting 5 squares, occupied by ships in a row for the 1st time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Terror of the seas
Terror of the seas

Hitting 5 squares, occupied by ships in a row for the 5th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Last Stand
Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 1st time

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Last Stand
Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 5th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Last Stand
Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 15th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Last Stand
Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 25th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Sea of coins
Sea of coins

Winning more than 100,000 coins in mini-games in total

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Sea of coins
Sea of coins

Winning more than 500,000 coins in mini-games in total

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Sea of coins
Sea of coins

Winning more than 1,000,000 coins in mini-games in total

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Spins storm
Spins storm

50,000 spins on Sea Battle

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Spins storm
Spins storm

10,000 spins on Sea Battle

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Sea of coins
Sea of coins

Winning more than 5,000,000 coins in mini-games in total

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Spins storm
Spins storm

100,000 spins on Sea Battle

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

8-Ball: Icebreaker
8-Ball: Icebreaker

Win for the first time

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Pool Amateur
8-Ball: Pool Amateur

Play 100 games

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Eagle Eye
8-Ball: Eagle Eye

Sink 1000 legal balls

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Combo Strike
8-Ball: Combo Strike

Sink at least 4 legal balls in one shot

امتیاز: 15 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Terminator
8-Ball: Terminator

Sink all balls starting from the break

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Bullseye
8-Ball: Bullseye

Sink the 8 ball on the break

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Magician
8-Ball: Magician

Use 100 Tricks

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Moto Rider
8-Ball: Moto Rider

Win 50 games on Motorbike Hall table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Saloon Patron
8-Ball: Saloon Patron

Win 100 games on Old Town Saloon table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Big City Dandy
8-Ball: Big City Dandy

Win 100 games on Big City Cafe table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Dragon Slayer
8-Ball: Dragon Slayer

Win 100 games on Dragon Gate table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Tropical Rambler
8-Ball: Tropical Rambler

Win 100 games on Tropic Roadhouse table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Proud Gentleman
8-Ball: Proud Gentleman

Win 50 games on Gentlemen's Alliance table

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: His Highness
8-Ball: His Highness

Win 50 games on Royal Club table

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Table Champion
8-Ball: Table Champion

Win 50 games on Pro Society Cue Federation table

امتیاز: 15 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Pool Expert
8-Ball: Pool Expert

Play 1000 games

امتیاز: 10 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Pool Pro
8-Ball: Pool Pro

Play 10000 games

امتیاز: 25 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Hot Streak
8-Ball: Hot Streak

Win 10 games in a row

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Bulldozer
8-Ball: Bulldozer

Win 25 games in a row

امتیاز: 25 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Blitz Adept
8-Ball: Blitz Adept

Play 10 Blitz mode games

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Sniper
8-Ball: Sniper

Sink 100 legal balls

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: National Hero
8-Ball: National Hero

Win 100 games with a national cue

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

Blackball: Icebreaker
Blackball: Icebreaker

Win for the first time

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Pool Amateur
Blackball: Pool Amateur

Play 100 games

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Pool Expert
Blackball: Pool Expert

Play 1000 games

امتیاز: 10 Blackball Pool

Blackball: Pool Pro
Blackball: Pool Pro

Play 10000 games

امتیاز: 25 Blackball Pool

Blackball: Hot Streak
Blackball: Hot Streak

Win 10 games in a row

امتیاز: 5 Blackball Pool

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win