بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Blackball: Bulldozer
Blackball: Bulldozer

Win 25 games in a row

امتیاز: 25 Blackball Pool

Blackball: Blitz Adept
Blackball: Blitz Adept

Play 10 Blitz mode games

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Eagle Eye
Blackball: Eagle Eye

Sink 1000 legal balls

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Sniper
Blackball: Sniper

Sink 100 legal balls

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: National Hero
Blackball: National Hero

Win 100 games with a national cue

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Combo Strike
Blackball: Combo Strike

Sink at least 4 legal balls in one shot

امتیاز: 15 Blackball Pool

Blackball: Terminator
Blackball: Terminator

Sink all balls starting from the break

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Bullseye
Blackball: Bullseye

Sink the 8 ball on the break

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Magician
Blackball: Magician

Use 100 Tricks

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Moto Rider
Blackball: Moto Rider

Win 50 games on Motorbike Hall table

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Saloon Patron
Blackball: Saloon Patron

Win 100 games on Old Town Saloon table

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Big City Dandy
Blackball: Big City Dandy

Win 100 games on Big City Cafe table

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Dragon Slayer
Blackball: Dragon Slayer

Win 100 games on Dragon Gate table

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Tropical Rambler
Blackball: Tropical Rambler

Win 100 games on Tropic Roadhouse table

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Proud Gentleman
Blackball: Proud Gentleman

Win 50 games on Gentlemen's Alliance table

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: His Highness
Blackball: His Highness

Win 50 games on Royal Club table

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Table Champion
Blackball: Table Champion

Win 50 games on Pro Society Cue Federation table

امتیاز: 15 Blackball Pool

Snooker: Icebreaker
Snooker: Icebreaker

Win for the first time

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Snooker: Pool Amateur
Snooker: Pool Amateur

Play 100 games

امتیاز: 5 Snooker Live Pro

Snooker: Pool Expert
Snooker: Pool Expert

Play 1000 games

امتیاز: 10 Snooker Live Pro

Snooker: Pool Pro
Snooker: Pool Pro

Play 10000 games

امتیاز: 25 Snooker Live Pro

Snooker: Hot Streak
Snooker: Hot Streak

Win 10 games in a row

امتیاز: 5 Snooker Live Pro

Snooker: Bulldozer
Snooker: Bulldozer

Win 25 games in a row

امتیاز: 25 Snooker Live Pro

Snooker: Blitz Adept
Snooker: Blitz Adept

Play 10 Blitz mode games

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Snooker: National Hero
Snooker: National Hero

Win 100 games with a national cue

امتیاز: 5 Snooker Live Pro

Snooker: Magician
Snooker: Magician

Use 100 Tricks

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Snooker: Moto Rider
Snooker: Moto Rider

Win 50 games on Motorbike Hall table

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Snooker: Saloon Patron
Snooker: Saloon Patron

Win 100 games on Old Town Saloon table

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Snooker: Big City Dandy
Snooker: Big City Dandy

Win 100 games on Big City Cafe table

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Snooker: Dragon Slayer
Snooker: Dragon Slayer

Win 100 games on Dragon Gate table

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Snooker: Tropical Rambler
Snooker: Tropical Rambler

Win 100 games on Tropic Roadhouse table

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Snooker: Proud Gentleman
Snooker: Proud Gentleman

Win 50 games on Gentlemen's Alliance table

امتیاز: 5 Snooker Live Pro

Snooker: His Highness
Snooker: His Highness

Win 50 games on Royal Club table

امتیاز: 5 Snooker Live Pro

Snooker: Table Champion
Snooker: Table Champion

Win 50 games on Pro Society Cue Federation table

امتیاز: 15 Snooker Live Pro

9-Ball: Icebreaker
9-Ball: Icebreaker

Win for the first time

امتیاز: 1 9 Ball Pool

9-Ball: Pool Amateur
9-Ball: Pool Amateur

Play 100 games

امتیاز: 5 9 Ball Pool

9-Ball: Pool Expert
9-Ball: Pool Expert

Play 1000 games

امتیاز: 10 9 Ball Pool

9-Ball: Pool Pro
9-Ball: Pool Pro

Play 10000 games

امتیاز: 25 9 Ball Pool

9-Ball: Hot Streak
9-Ball: Hot Streak

Win 10 games in a row

امتیاز: 5 9 Ball Pool

9-Ball: Bulldozer
9-Ball: Bulldozer

Win 25 games in a row

امتیاز: 25 9 Ball Pool

9-Ball: Blitz Adept
9-Ball: Blitz Adept

Play 10 Blitz mode games

امتیاز: 1 9 Ball Pool

9-Ball: Sniper
9-Ball: Sniper

Sink 100 legal balls

امتیاز: 1 9 Ball Pool

9-Ball: Eagle Eye
9-Ball: Eagle Eye

Sink 1000 legal balls

امتیاز: 5 9 Ball Pool

9-Ball: National Hero
9-Ball: National Hero

Win 100 games with a national cue

امتیاز: 5 9 Ball Pool

9-Ball: Magician
9-Ball: Magician

Use 100 Tricks

امتیاز: 1 9 Ball Pool

9-Ball: Moto Rider
9-Ball: Moto Rider

Win 50 games on Motorbike Hall table

امتیاز: 1 9 Ball Pool

9-Ball: Saloon Patron
9-Ball: Saloon Patron

Win 100 games on Old Town Saloon table

امتیاز: 1 9 Ball Pool

9-Ball: Dragon Slayer
9-Ball: Dragon Slayer

Win 100 games on Dragon Gate table

امتیاز: 1 9 Ball Pool

9-Ball: Big City Dandy
9-Ball: Big City Dandy

Win 100 games on Big City Cafe table

امتیاز: 1 9 Ball Pool

9-Ball: Tropical Rambler
9-Ball: Tropical Rambler

Win 100 games on Tropic Roadhouse table

امتیاز: 1 9 Ball Pool

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win